Les més visitades

11.10.2014

Judici contra la repressió sindical a les contractes de Telefònica

[En castellano]

Article publicat a La Directa el 4/11/2014
Foto: @fotomovimiento

 El judici de la demanda interposada per advocats del Col·lectiu Ronda a Cotronic per sancionar injustament tres delegats sindicals va tenir lloc a Barcelona el passat 30 d'octubre. El setembre de 2013, l'empresa subcontractada de Telefònica-Movistar va sancionar per falta molt greu a tres treballadors perquè els cotxes corporatius que conduïen portaven adhesius que denunciaven la política laboral de Telefònica-Movistar.

Als adhesius es podien llegir els lemes "Movistar ens mata" i "Movistar perjudica la salut"

Els adhesius formaven part dels materials de difusió d'una important mobilització laboral duta a terme per la plantilla de la multinacional contra acomiadaments per baixes mèdiques i que va rebre un ampli suport dels moviments socials. Durant la mobilització cinc treballadors de Telefònica-Movistar van realitzar una vaga de fam que van mantenir durant vint-i-tres dies. Als adhesius es podien llegir els lemes "Movistar ens mata" i "Movistar perjudica la salut", metàfores que feien al·lusió a les greus conseqüències socials i per a la salut dels acomiadaments per malaltia.

Malgrat que Cotronic admetia que els seus treballadors no eren responsables de col·locar els adhesius, els va acusar de tacar la imatge del seu "client", Telefònica-Movistar, i va justificar les sancions amb l'argument que els treballadors eren conscients que els adhesius eren als cotxes que conduïen. Els treballadors argumenten que l'empresa sabia perfectament que els adhesius eren als vehicles. Els cotxes havien passat auditories realitzades per Cotronic, havien estat aparcats en els garatges de l'empresa durant les nits i fins i tot durant els mesos de vacances d'alguns dels treballadors. Segons els treballadors, l'empresa era tan conscient com ells de la presència dels adhesius als vehicles i no els va treure.
D'altra banda, els cotxes dels tres sindicalistes sancionats no eren els únics que lluïen adhesius. Segons l'Ángel Torreglosa, tècnic de Telefònica-Movistar i delegat sindical de co.bas, durant la mobilització es van enganxar adhesius a desenes de cotxes de les empreses subcontractades, ja que en l'actualitat la gran majoria de vehicles d'instal·ladors i tècnics que treballen per a Telefònica són d'empreses subcontractades. Segons dades de l'empresa, a la província de Barcelona només hi ha uns 260 tècnics contractats directament per Telefònica, mentre que són més de dos mil els tècnics subcontractats. Torreglosa explica que durant les mobilitzacions els vehicles es converteixen en un mitjà per difondre els conflictes laborals en el si de la multinacional, que des de la privatització ha destruït prop de 50.000 llocs de treball directes i només genera ocupació precària subcontractant.

"Solidaritat" entre empresaris

Abans de començar la vista, la jutgessa va intentar que les parts arribessin a un acord, va proposar a l'empresa que canviés la “falta molt greu” per una “falta lleu”. Això implicaria substituir la sanció als treballadors de vint dies sense treball i sou per una amonestació. Mentre que l'empresa va acceptar la proposta, els treballadors la van rebutjar, argumentant que ells no havien comès cap infracció. Segons Javier Marco, un dels treballadors represaliats, la jutgessa va insistir molt perquè acceptessin l'acord. Tanmateix, diu Marco, nosaltres vam insistir que se'ns estava perseguint per la nostra activitat sindical i vam recordar a la jutgessa que les persones sancionades som membres del comitè d'empresa de Cotronic.

Segons la Cristina Pons, tècnica de Telefònica-Movistar i delegada sindical d'En Construcció, mentre que les vagues de solidaritat estan prohibides, en aquestes sancions s'evidencia una mena de "solidaritat" entre empresaris. Podria pensar-se que s'ha produït una repressió creuada. Treballadores d'una empresa són represaliades per les mobilitzacions que han comès treballadores d'una altra empresa. Ara cal esperar que diu la justícia davant d'aquesta "solidaritat entre empreses" que té com a objectiu reprimir la mobilització laboral, afegeix la treballadora.


Juicio contra la represión sindical en las contratas de Telefónica

Foto: @fotomovimiento
Artículo publicado en La Directa el 4/11/2014

El juicio de la demanda interpuesta por abogados del Colectivo Ronda a Cotronic por sancionar injustamente tres delegados sindicales se celebró en Barcelona el pasado 30 de octubre. En septiembre de 2013, la empresa subcontratada de Telefónica-Movistar sancionó por falta muy grave a tres trabajadores porque los coches corporativos que conducían llevaban pegatinas que denunciaban la política laboral de Telefónica-Movistar.

Los adhesivos formaban parte de los materiales de difusión de una importante movilización laboral llevada a cabo por la plantilla de la multinacional contra despidos por bajas médicas y que recibió un amplio apoyo de los movimientos sociales. Durante la movilización cinco trabajadores de Telefónica-Movistar realizaron una huelga de hambre que mantuvieron durante veintitrés tres días.

En los adhesivos se podían leer los lemas "Movistar nos mata" y "Movistar perjudica la salud"


Aunque Cotronic admitía que sus trabajadores no eran responsables de colocar las pegatinas, los acusó de manchar la imagen de su "cliente", Telefónica-Movistar, y justificó las sanciones con el argumento de que los trabajadores eran conscientes de que los adhesivos estaban en los coches que conducían. Los trabajadores argumentan que la empresa sabía perfectamente que los adhesivos estaban en los vehículos. Los coches habían pasado auditorías realizadas por Cotronic, habían estado aparcados en los garajes de la empresa durante las noches, e incluso durante los meses de vacaciones de algunos de los trabajadores. Según los trabajadores, la empresa era tan consciente como ellos de la presencia de los adhesivos a los vehículos y no los quitó.


Por otro lado, los coches de los tres sindicalistas sancionados no eran los únicos que lucían pegatinas. Según Ángel Torreglosa, técnico de Telefónica-Movistar y delegado sindical de co.bas, durante la movilización se pegaron adhesivos a decenas de coches de las empresas subcontratadas, ya que en la actualidad la gran mayoría de vehículos de instaladores y técnicos que trabajan para Telefónica son de empresas subcontratadas. Según datos de la empresa, en la provincia de Barcelona sólo hay unos 260 técnicos contratados directamente por Telefónica, mientras que son más de dos mil los técnicos subcontratados. Torreglosa explica que durante las movilizaciones los vehículos se convierten en un medio para difundir los conflictos laborales en el seno de la multinacional, que desde la privatización ha destruido cerca de 50.000 empleos directos y sólo genera empleo precario subcontratando.

"Solidaridad" entre empresarios
Antes de comenzar la vista, la juez intentó que las partes llegaran a un acuerdo, propuso a la empresa que cambiara la "falta muy grave" por una "falta leve". Esto implicaría sustituir la sanción a los trabajadores de veinte días sin empleo y sueldo por una amonestación. Mientras que la empresa aceptó la propuesta, los trabajadores la rechazaron, argumentando que ellos no habían cometido ninguna infracción. Según Javier Marco, uno de los trabajadores represaliados, la juez insistió mucho para que aceptaran el acuerdo. “Sin embargo”, dice Marco, “nosotros insistimos que se nos estaba persiguiendo por nuestra actividad sindical y recordamos a la juez que las personas sancionadas somos miembros del comité de empresa de Cotronic.”

Según Cristina Pons, técnica de Telefónica-Movistar y delegada sindical de En Construcción, mientras que las huelgas de solidaridad están prohibidas, en estas sanciones se evidencia una especie de "solidaridad" entre empresarios. Podría pensarse que se ha producido una represión cruzada. Trabajadoras de una empresa son represaliadas por las movilizaciones que han cometido trabajadoras de otra empresa. Ahora veremos qué dice la justicia ante esta "solidaridad entre empresas" que tiene como objetivo reprimir la movilización laboral, añade la trabajadora.